Klubbens vedtægter

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SKIKLUB

§ 1             Klubbens navn er HOLBÆK SKIKLUB stiftet den 21.11.1980. Klubbens hjemsted er Holbæk kommune.

                  Et medlemskab er først gyldigt, når kontingentet er betalt.

§ 2             Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve skiløb.

                  Klubben er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 3             Klubben er medlem af DGI og underkastet dette forbunds love og regler.

§ 4             Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 5             Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

                  Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar.

§ 6             Bestyrelsen kan udelukke eller suspendere et medlem, der har overtrådt klubbens vedtægter eller har skadet klubbens omdømme, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Det ekskluderede medlem kan fordre spørgsmålet om eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 7             Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer, samt 2-5 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

                  Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at formanden vælges selvstændigt af generalforsamlingen tillige med 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

                  Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.

§ 8             Bestyrelsen indkaldes af formanden efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagerne for den øvrige bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9             Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

§ 10           Kassereren fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskab samt kassebeholdning forevist.

§ 11           Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør selv sin lovlighed. Hvert aktivt medlem over 14 år har på generalforsamlingen 1 stemme. Stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde.

§ 12           Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. Indkaldelse kan foregå via e-mail og foreningens hjemmeside.

§ 13           Ordinær generalforsamling afholdes i Holbæk, hvert år i marts/april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Planer for det kommende år.

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år).

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år    og 2-4 medlemmer i ulige år).

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

10. Valg af revisor.

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Eventuelt.


Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver lovændringer mindst 2/3 stemmeflertal. Hvis 1 medlem af foreningen kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 14           Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer har udtrykt skriftligt ønske herom overfor bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 15           Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 16           Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses klubben overdrages dens midler til velgørende formål.

                  Således vedtaget på generalforsamlingen d. 23. april 2019