Årsberetning 2020

Generalforsamling 2020

 

Generalforsamling Holbæk Skiklub d. 22. september 2020

 

Referat

 

I henhold til vedtægterne:

 

§ 13           Ordinær generalforsamling afholdes i Holbæk, hvert år i april måned med følgende dagsorden:

Grundet Covid -19 er generalforsamlingen ikke afholdt i april 2020

 

 1. Valg af dirigent.:

 John Munk valgt af forsamlingen

 1. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Beretningen aflagt og godkendt. Kan ses på hjemmesiden

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskab aflagt og godkendt. Der er grundet ændring af regnskabsåret en mindre kontingentindtægt end normalt, da regnskabet omfatter perioden fra 1.04.2019 til 31.12.2019. Der er et underskud ca. 1150 kr. Der er pt. 55 medlemmer.

 1. Planer for det kommende år.

Bestyrelsen har grundet uvisheden omkring Covid-19 vedtaget, at der ikke arrangeres ture i 2021. Skigymnastikken fortsættes som vanligt med de restriktioner i udfoldelserne som påkræves for at minimere smitterisiko.

Fra forsamlingen efterspurgtes alternative aktiviteter såsom vandreture og cykelture. I lyset af tidligere tiltag i denne retning anser bestyrelsen ikke, at det kan forfølges med positivt resultat.

 1. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet for 2020 viser et forventet underskud på ca. 8500 kr. Derfor forsøges udgifterne mindsket via opsigelse af forsikringer, der efter indmeldelse i DGI må anses for at være mindre påkrævede. Kontingentindtægten forventes faldende, da en del af disse hidrører fra medlemmer, der deltager i skiturene. Der er ikke intention om at ændre kontingenternes størrelse, da bankbeholdningen indtil videre kan dække et underskud.

 1. Indkomne forslag.

Ingen.

 1. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år).

Finn Christensen genvalgt.

 1. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

Anette Skontorp og Susanne Munk ønskede ikke genvalg. Helle Vibeke Andersen og Carin Lemb modtog valg til bestyrelsen

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

Erik Skontorp ønskede ikke genvalg. Peder Jørgensen genvalgt. Søren Larsen nyvalgt.

 1. Valg af revisor.

Niels Laasholdt genvalgt

 1. Valg af revisorsuppleant.

John Munk genvalgt

 1. Eventuelt.

Årsberetning 2020

Holbæk skiklub, april 2019- september 2020, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Alle aflyst grundet Covid 189

Skituren til Canazei var bestilt og betalt for 30 medlemmer, men blev efter lang tids debat med Højmark rejser via telefon og presse endeligt aflyst dagen før afgang.

Alle har fået pengene tilbage

Tak til Kirsten Eriksen for arbejdet med at arrangere og desværre også aflyse turen til alles tilfredshed.

 

Skigymnastik oktober 2019 til marts 2020 i Seminariets gymnastiksal med god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang. Også gymnastikken blev aflyst i marts med få gange tilbage grundet virussituationen.

 

Medlemsflokken

Status quo dog med en pil nedad, da bestyrelsen forventer færre betalende medlemmer som følge af, at vi har besluttet ikke at arrangere skitur i foråret 2021 da situationen omkring smitte med coronavirus næppe er afklaret inden da.. I øjeblikket omkring 60 medlemmermen dette inklusive flere som har betalt ”kontingent” uden at være permanent indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes som tidligere på Seminariet, dog med forholdsregler der skal minimere risiko for smitte

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte, men med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker

Cykelture trækker næppe flere medlemmer.

 

 

 

Snertinge d. 20. september 2020

 

 

 

 

 Holbæk skiklub, april 2019- september 2020, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Alle aflyst grundet Covid 189

Skituren til Canazei var bestilt og betalt for 30 medlemmer, men blev efter lang tids debat med Højmark rejser via telefon og presse endeligt aflyst dagen før afgang.

Alle har fået pengene tilbage

Tak til Kirsten Eriksen for arbejdet med at arrangere og desværre også aflyse turen til alles tilfredshed.

 

Skigymnastik oktober 2019 til marts 2020 i Seminariets gymnastiksal med god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang. Også gymnastikken blev aflyst i marts med få gange tilbage grundet virussituationen.

 

Medlemsflokken

Status quo dog med en pil nedad, da bestyrelsen forventer færre betalende medlemmer som følge af, at vi har besluttet ikke at arrangere skitur i foråret 2021 da situationen omkring smitte med coronavirus næppe er afklaret inden da.. I øjeblikket omkring 60 medlemmermen dette inklusive flere som har betalt ”kontingent” uden at være permanent indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes som tidligere på Seminariet, dog med forholdsregler der skal minimere risiko for smitte

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte, men med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker

Cykelture trækker næppe flere medlemmer.

 

 

 

Snertinge d. 20. september 2020

 

 

 

 

 

Årets beretning 2019

Referat generalforsamling 2019

 

Generalforsamling Holbæk Skiklub d. 23. april 2019

 

Referat

 

 • Valg af dirigent.
  • Generalforsamlingen valgte John Munk som dirigent
 • Formanden aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Beretningen kan ses på hjemmesiden
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
  • Regnskabet godkendt. Underskud på 1786,47 kr.
 • Planer for det kommende år.
  • Følgende drøftet: Kongeturen planlægges ikke i lyset af den manglende tilslutning de sidste år. Forslag om at afholde 2 ture til alperne, hvoraf den ene kunne forsøges i uge 7 for at åbne for børnefamilier og ligeledes mulighed for langrend på destinationen. Forslag om øgning af medlemstallet ved annoncering i dagspressen. Forslag om klubaftner. Forslag om associering med større skiklub for at udvide sortimentet af aktiviteter. Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag. Cykelmotion: form og mål drøftet.
 • Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
  • Budget forelagt. Der forudses et underskud på 5000,- kr. det kommende regnskabsår. Kontingentet fastholdes uændret.
 • Indkomne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens regnskabsår til kalenderåret. Det er et krav fra Holbæk kommune. Derfor ændres §§ 4, 5 og 13.
  • Bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret til kalenderåret vedtaget.
 • Valg af formand for en toårig periode (kun lige år).
  • Ikke aktuelt i 2019
 • Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).
  • Kirsten Eriksen og Irma Jørgensen genvalgt
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.
  • Peder Jørgensen og Erik Skontorp genvalgt
 • Valg af revisor.
  • Niels Laasholdt genvalgt
 • Valg af revisorsuppleant.
  • John Munk genvalgt
 • Eventuelt.
  • Intet

 

Snertinge d. 26. april 2019

 

                 

 

 

 

Årsberetning 2019

Holbæk skiklub, april 2018- april 2019, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Kongeturen til Alpe d’Huez 2019 kunne kun samle 6 personer, selv om den også var inviteret til kvinder.

Uge 5, 2019 gik til Hinterglemm i Østrig med godt vejr og tilslutning af 31 personer, hvoraf nogle ikke er fra Holbæk.

Tak til Kirsten Eriksen for arbejdet med at arrangere og gennemføre turen til alles tilfredshed.

 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2019, som sædvanligt med god tilslutning og hyggeligt samvær.

 

Cykelmotion med start i april 2018 blev startet med 43 km på ”Fodsporet” ved Slagelse. 17 deltagere. Vi drøftede starttidspunktet vel vidende, at der er nogle få klubmedlemmer, som fortsat er arbejdsramte, men valgte at forsøge med dagture i stedet for aftenture for at afprøve tilslutningen.

Det var besluttet at ændre formen til ture af længere varighed og med medbragt frokost. Mødestederne varierede, så egentransport af cykler var nødvendig.

Hen over sommeren 2018 dalede tilslutningen og i september var der så få deltagere, at vi ikke har vedtaget en opstart i 2019.

Det er dog muligt, at vi kan genoptage cykelmotionen i den tidligere form med kortere ture.

 

Skigymnastik oktober 2018 til marts 2019 på Andreasskolen med fine lokaler og god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang. Den kommende sæson er lokalesituationen ikke afklaret endnu. Der er ansøgt om lokale på Holbæk Seminarium, men der er ikke kommet svar endnu.

 

Medlemsflokken

Status quo. I øjeblikket 64 medlemmer inklusive flere som har betalt ”kontingent” uden at være permanent indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Ingen planlagte pt.

? Flere ture. Korte ture/ugeture?  Kan Kongeturens tilslutning øges?

 

De kommende ture i foråret 2020. Kirsten Eriksen er gået i gang med at indhente tilbud. Destination Alperne, Uge 5 kontra uge 11?

 

På tidligere generalforsamling blev der fremsat ønsker om mulighed for langrend i stedet for eller kombineret med alpint skiløb.

Der var dog ikke den store interesse for tur til det nordlige, og bestyrelsen har ikke skønnet, at interessen var stor nok til at forsøge at arrangere en sådan tur.

 

Skigymnastikken fortsættes som tidligere

 

 

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte.

Cykelture trækker næppe flere medlemmer.

 

 

 

Snertinge d. 23. april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets beretning 2018

Generalforsamling

Generalforsamling i Holbæk skiklub
Onsdag d. 18. april 2018, kl. 18.00
Sted: Kontorhotellet, Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk
 
Dagsorden:
 
Valg af dirigent.
o John Munk valgt enstemmigt
Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.
o Beretningen godkendt
Forelæggelse af revideret regnskab.
o Regnskabet udviser et underskud, som er opstået grundet betaling til Skiforbundet som omtalt i formandsberetningen.
Planer for det kommende år.
o Kongetur forsøges arrangeret i uge 2, tur til Alperne i uge 5 og evt. en ”familietur” til Norge i uge 10-11 inkluderende muligheden for langrend. Det kræver dog en vis interesse/opbakning fra medlemmerne. Ture til Valåsen kan evt. arrangeres sammen med andre skiklubber. Arrangementerne kan forsøges udbredt via artikel i lokalbladene og evt. annoncering samme sted.
Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
o Budget godkendt og kontingentet holdes uændret.
Indkomne forslag.
o Bestyrelsen foreslår, at vi tilslutter klubben til DGI
Vedtaget.
Valg af formand for en toårig periode (kun lige år). Finn Christensen er på valg
o Finn Christensen genvalgt.
Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år). På valg: Anette Skontorp og Susanne Munk. Peter Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
o Anette Skontorp og Susanne Munk genvalgt. Peter Jørgensen ønsker ikke genvalg. Kirsten Eriksen foreslået og valgt i stedet.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode. På valg er Erik Skontorp.
o Erik Skontorp og Peter Jørgensen valgt.
Valg af revisor. På valg er Niels Låsholt.
o Genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. På valg er John Munk.
o Genvalgt.
Eventuelt.
 
Snertinge d. 25 april 2018
Finn Christensen

Årsberetning 2017/18

Holbæk skiklub, april 2017- april 2018, årsberetning

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

Skitur uge 11, 2018 til Cervigno med godt vejr og god tilslutning.
Desværre uden Kristian Eriksen. Tak til Kirsten for arbejdet med at arrangere og gennemføre turen til alles tilfredshed 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2017, som sædvanligt med god tilslutning og hyggeligt samvær.

Cykelmotion hen over sommeren 2017 hver mandag aften med nogen tilslutning. Ture på 20 – 30 km. Tilslutningen dalende meget mod efteråret.
Vi søgte Holbæk om del i en pulje for 60+ til at få instruktion i flokkørsel på cykel, men fik ikke del i puljen.

Skigymnastik oktober 2017 til marts 2018. På Andreasskolen med fine lokaler. Den kommende sæson er lokalesituationen ikke afklaret endnu.

Kongeturen blev forsøgt arrangeret af Steen Harrsen, men ikke gennemført grundet manglende tilslutning

Winter ski har afholdt en tilbudsaften for os med en sparsom tilslutning til trods for gode rabatter.

Medlemsflokken
Status quo. I øjeblikket 64 medlemmer + nogle flere som har betalt ”kontingent” uden at være indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale. 

Hjemmesiden.
Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

Kommende aktiviteter 

Der har været en efterspørgsel på genoplivning af Kongeturen, arrangementet er lagt i hænderne på Steen Harrsen. Målet er en tur på 4 dage i januar 2019

Desuden har bestyrelsen drøftet de kommende ture i foråret 2019.

På sidste generalforsamling blev der fremsat ønsker om mulighed for langrend i stedet for eller kombineret med alpint skiløb.

Bestyrelsen har derfor et forslag om at ændre skituren til Alperne til at finde sted i uge 4-5 og forsøge at arrangere en tur til f.eks. Hafjell i Norge i uge 10-11, hvor kulden er aftagende, og mulighed for både alpint skiløb og langrend er til stede.
Sonderingen af pris og sted for turen til Alperne har vi lagt i hænderne på Kirsten Eriksen og Susanne Munk

Korte ture til Valåsen, en mulighed. Det kræver kun en form for fælles transport

Cykeltur blev ikke arrangeret i 2017 grundet priserne. 
Cykel motion er startet i går med 43 km på ”Fodsporet” ved Slagelse. 17 deltagere. Næste tur d. 24. april 2018 kl. 10. Vi har drøftet tidspunktet vel vidende, at der er nogle få klubmedlemmer, som fortsat er arbejdsramte, men har alligevel valgt at forsøge med dagture i stedet for aftenture for at afprøve tilslutningen.

Nye aktiviteter 

Vi har afmeldt vort medlemskab af Dansk Skiforbund. Vi meldte os ud for år tilbage grundet udgiften, der især gik på prisen for forbundets blad. Jeg havde derfor kontakt til Skiforbundet, og vi blev lovet et skiblad gratis, men efter at vi meldte os ind igen, fik vi at vide, at bladet ikke skulle udkomme mere. 
Derudover bliver vi som medlemmer forsikringsdækket, dvs. ledere / turguider på skiturene ansvarsdækket.
Men bestyrelsen har overvejet denne forsikringsdækning og fundet den mindre relevant, da vi ikke selv arrangerer turene eller underviser. Skulle vi finde på at arrangere ture uden om et rejseburo, vil den være mere aktuel.
Prisen for medlemskabet er over 3000 kr. årligt. 
Gennem diverse artikler på bl.a. dansk sejlunions hjemmeside har jeg fundet, at forsikringsdækning for klubber som vores er et broget landskab af regler.
I lyset af et par skader opstået under Skigymnastikken undersøgte vi vores ansvarsdækning i forbindelse med dette og fandt, at vi ikke var dækket godt nok.
Jeg kontaktede DGI, som oplyste, at vi som betalende arrangører af undervisningen i Skigymnastik bærer ansvaret for evt. erstatningskrav.
Vi kan få dækket dette ansvar ved at indmelde klubben i DGI. Prisen er lav, ca. 10 kr. pr. medlem og gratis de 2 første år.


Fremtiden?
Skigymnastikken er et godt aktiv.
Skiturene er rimeligt velbesøgte.
Cykelture og cykelrejser kan måske trække nogle få medlemmer mere. 

 

Snertinge d. 18. april 2018

 

 

 

Skriv en tekst her

Årets beretning 2017

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling i Holbæk Skiklub

 

Torsdag d. 27. april 2017 kl.19

Sted: Kontorhotellet, Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk

 

Dagorden:

 

1. Valg af dirigent.

John Munk valgt

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Formandsberetning godkendt

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet godkendt. Et overskud på 2771,- kr. Der mangler dog en forventet regning på ca. 3000.- kr. fra Dansk Skiforbund.

 

4. Planer for det kommende år.

Der forventes en kort tur i januar 2018 til Alperne med deltagere af begge køn.

Der forventes en tur til Alperne i foråret 2018

Der er arrangeret cykelmotion på mandage fra maj måned 2017 med mødested ved Andelslandsbyen

Der arrangeres ikke en fælles cykeltur sydpå i efteråret, da priserne er for høje.

Skigymnastikken fortsætter på Andreasskolen fra oktober 2017

Der var et ønske fra flere fremmødte om at arrangere langrendsture som tilbud til medlemmer, der ikke ønsker at løbe alpint. F.eks. bustur til Norge.

Der blev efterlyst en bedre implementering af nye deltagere på skiturene, evt. ved at afholde et informationsmøde nogle dage før turafgang.

Der blev også fremsat forslag om at afholde et informationsmøde allerede i december for evt. at lokke nye medlemmer til.

 

Bestyrelsen har taget forslagene til efterretning og viderebearbejdning

 

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet vedtaget.

Kontingentet holdes uændret, 450 kr. for familiemedlemskab. 300 kr. for enkeltmedlem, 200 kr. for juniorer

 

6. Indkomne forslag. Bestyrelsen forslår:

Udmeldelse af Dansk Skiforbund, og hvis dette vedtages:

Vedtaget og derfor:

Ændring af vedtægternes § 3: Klubben er medlem af Dansk Skiforbund (DSKIF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og underkastet disse forbunds love og regler.

Vedtaget.

Vedtægternes § 3 udgår og vedtægterne revideres i forhold til dette.

 

7. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år). Udgår

 

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

 - på valg er Kristian Eriksen og Irma Jørgensen

Genvalgt

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Peter Jørgensen og Erik Skontorp

Genvalgt

 

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt

Genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant.

- på valg er John Munk

Genvalgt

 

12. Eventuelt.

I udpluk:

-Spørgeskema til medlemmerne for at afklare ønsker omkring alpint/langrend, korte ture / lange ture.

-En-dags ture til Valåsen inkl. frokost, gerne som bustur.

-Mulig kontakt til Roskilde skiklub for samarbejde omkring ture og evt. rabat til skianlægget i Hedeland.

-Tilfredshed med at der planlægges ture

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

 

 

Referent Finn Christensen, 1. maj 2017

 

 

 

 

 

Holbæk skiklub, april 2016- april 2017, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skitur uge 11, 2017 til Cervigno med godt vejr og god tilslutning.

 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2016, som sædvanligt med god tilslutning, billedkavalkader og hyggeligt samvær.

 

Cykelmotion hen over sommeren 2016 hver mandag med god tilslutning. Ture på 20 – 30 km. Tilslutningen dalende mod efteråret

 

Cykeltur til Mallorca september 2016

 

Skigymnastik oktober 2016 til marts 2017. På Andreasskolen med fine lokaler. Den kommende sæson er lokalesituationen afklaret da vi har fået Andreasskolen igen, samme dage, samme tider.

Det foregår uden om den ellers obligatoriske fordelingsseance

 

Kongetur til Alpe d’Huez, januar 2016 efter lidt frem og tilbage, grundet mangel på tilslutning i første omgang. Steen Harrsen arrangerede

 

Winter ski har afholdt en tilbudslørdag for os og Kalundborg skiklub med fin tilslutning og gode rabatter.

 

 

Medlemsflokken

Status quo. I øjeblikket 64 medlemmer + nogle flere som har betalt ”kontingent” uden at være indmeldt. Bestyrelsen har flere gange diskuteret mulighederne for at få flere i tale. Annoncering foreslået, men koster en del.

 

Hjemmesiden.

OK, er vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

 

Cykeltur arrangeres ikke i 2017 grundet priserne som er høje. Kristian har meldt en tur ud, som dog ikke er arrangeret, men med mulighed for tilslutning på egen hånd.

Bestyrelsen har drøftet en ændring af Kongeturen til at omfatte både konger og dronninger/prinsesser i januar 2018

Det blev drøftet, om der kan laves familieture i uge 7 - 2018, men det kan være et problem, at mange ønsker at tage på privat tur med familie i den uge.

Korte ture til Valåsen, en mulighed ?

 

Nye aktiviteter

 

Skal vi genoverveje vort medlemskab af Dansk Skiforbund.? Vi meldte os ud for år tilbage grundet udgiften, der især gik på prisen for forbundets blad. Jeg havde derfor kontakt til Skiforbundet og prisen pt. er 45,- kr. pr medlem, dvs. alle, også tilmeldte børn på familieabonnementer. Vi blev for dette beløb lovet et skiblad leveret på ”palle” og ikke distribueret til enkeltpersoner. Bladet var gratis, men efter at vi meldte os ind fik vi at vide, at bladet ikke skulle udkomme mere.

Derudover bliver vi forsikringsdækket, dvs. ledere / turguider på skiturene ansvarsdækket.

Vi bliver også nævnt som skiklub på forbundets hjemmeside. Men bestyrelsen har overvejet denne forsikringsdækning og fundet den mindre relevant, da vi ikke arrangerer eller underviser. Skulle vi finde på at arrangere ture uden om et rejseburo vil den være mere aktuel.

Fakta: Vi er pt. ca. 65-70 medlemmer alt inkl.  70 * 45 =  3150,- kr. som næsten modsvarer klubbens overskud, 2770,- i dette foreningsår. Kassebeholdningen er pt. 38000,-

 

Fremtiden?

En skibakke i Holbæk, fra opfyldning med jorddeponering. Hvor meget skal vi involvere os i dette.

Cykelture og cykelrejser kan måske trække nogle få medlemmer mere.

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte.

 

 

Snertinge d. 27. april 2017

 

 

 

 

 

 

 

Årets beretning 2016

Skriv en tekst her

Referat fra generalforsamling onsdag den 13. april 2016

 1. Valg af dirigent

  John Munk blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel

   

 2. Formanden aflagde beretning om det det forløbne år (se anden spalte)

  Beretningen godkendt

   

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Godkendt uden bemærkninger

   

 4. Planer for det kommende år

  Indtil nu er planlagt en cykelferie til Mallorca i september måned – foreløbig 15 tilmeldte

  Besøg i skiudstyrsbutikken Winterski for medlemmer er aftalt til en gang i november

   

 5. Budget for det kommende år blev fremlagt

  Kontingent foreslås uændret. Vedtaget

   

 6. Indkomne forslag

  Finn Christensen forslog, at man overvejede en genindmeldelse i Dansk Skiforbund.

  Medlemskontingentet hertil er faldet og bladet, der udkommer 4 X årligt kan læses online. Det fysiske blad, der tilsendes klubben samlet, kan placeres på f. eks biblioteket med vores flyer indlagt. Der var positiv stemning overfor forslaget. Det kræver dog, at medlemskabet fremgår af vedtægterne. Det blev vedtaget at lave en tilføjelse i vedtægterne som:

   § 3 Klubben er medlem af Dansk Skiforbund (DSKIF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og underkastet disse forbunds love og regler.”

  Formanden foreslog ligeledes en ændring til § 7 (tidligere § 6) vedr. tegningsret (på baggrund af aktuelle problemer med banken).

   § 6 ” Tegningsretten for foreningen har formand og kasserer i fællesskab.”

  Vedtaget

   

 7. Valg af formand for en toårig periode

  Finn Christensen genvalgt

   

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode

  På valg John Munk – ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Susanne Munk

  På valg ligeledes Anette Skontorp. Blev genvalgt

   

 9. Valg af 2 bestyrelsessupleanter for en etårig periode

  På valg Peter Jørgensen og Erik Skontorp. Begge genvalgt

   

 10. Valg af revisor

  På valg Niels Laasholdt. Genvalgt

   

 11. Valg af revisorsuppleant

  På valg Susanne Munk – indtræder i bestyrelsen. I stedet blev valgt John Munk

   

 12. Eventuelt

  Kirsten Eriksen gjorde opmærksom på, at butikken Bike sport giver medlemmerne 10 %. Kræver dog at de får en medlemsliste. Formanden tager kontakt til butikken

Holbæk skiklub, april 2015- april 2016, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skitur uge 10, 2015 til Ischgl / Kappel. Fin tur med overvejende godt vejr og god tilslutning.

 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2015, som sædvanligt med god tilslutning, billedkavalkader og hyggeligt samvær.

 

Cykelmotion hen over sommeren 2015 hver mandag med god tilslutning. Ture på 20 – 30 km.

 

Cykeltur til Toscana september 2015

 

Skigymnastik oktober 2015 til marts 2016. På Østre skole med skift af lokale midtvejs. Den kommende sæson er lokalesituationen uafklaret pt., men vi har lagt billet ind på seminariets gymnastiksal. Afklares d. 24. maj 2016 ved fordelingsmøde.

 

Kongetur til Alpe d’Huez?  januar 2016 efter lidt frem og tilbage, grundet mangel på tilslutning i første omgang.

 

Skitur uge 11 til Marilleva. Tilfredshed med turen, mindre med hotellet.

 

 

Medlemsflokken

Skrumper. Bestyrelsen har diskuteret mulighederne for at få flere i tale. Annoncering foreslået, men koster en del.

 

Hjemmesiden.

OK, er vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

 

Cykeltur til Mallorca efterår 2016.

 

Erik Skontorp har besøgt Winter ski og erfaret, at de er meget opsat på at lave en aften i efteråret for medlemmerne.

 

Nye aktiviteter

 

Skal vi genoverveje vort medlemskab af Dansk Skiforbund.? Vi meldte os ud for år tilbage grundet udgiften, der især gik på prisen for forbundets blad. Jeg har haft kontakt til Skiforbundet og prisen pt. er 45,- kr. pr medlem, dvs. alle, også tilmeldte børn på familieabonnementer. Vi får for dette beløb et skiblad leveret på ”palle” og ikke distribueret til enkeltpersoner. Bladet er gratis og vi bestemmer selv antallet. Det kan så udleveres via sportsforretning eller bibliotek. Det giver en mulighed for egenfremstillet  ”indstik” i bladet.  Desuden kan det læses / distribueres elektronisk.

Derudover bliver vi forsikringsdækket, dvs. ledere / turguider på skiturene  ansvarsdækket.

Vi bliver også nævnt som skiklub på forbundets hjemmeside.

Fakta: Vi er pt. 61 medlemmer alt incl.  61 * 45 =  2745,- kr. som næsten modsvarer klubbens overskud, 2344,- i dette foreningsår. Kassebeholdningen er pt. 38000,-

 

I forbindelse med overflytning af vores Spar-Nord konto til Sparekassen har vi haft behov for at få alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter registreret hos banken. Det skyldes en formulering af vores vedtægter, der definerer tegningsret som kræver alle bestyrelsesmedlemmers underskrift.

En ændring således at det er formanden og kasserere der i forening tegner klubben op til et vist beløb er på krævet.

 

Fremtiden ?

 

Færre medlemmer. ? Vi må konstatere en vedvarende tilbagegang i antallet.

 

Cykelture og cykelrejser kan måske trække nogle få medlemmer mere.

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte.

 

Hvor er smertegrænsen for at vi fortsat kan kalde os en skiklub. ??  

 

 

Snertinge d. 12. april 2016

 

 

 

 

 

 

Årets beretning 2015

Generalforsamling Holbæk Skiklub 14. april 2015, Østre Skole

 

I følge vedtægterne § 12 skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april måned. Den blev i år afholdt 14.april med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

John Munk blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

 Beretningen blev godkendt (se næste spalte)

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

 Regnskabet blev forelagt af kassereren og godkendt uden bemærkninger

 

4. Planer for det kommende år.

 Næste arrangement er en cykeltur til Toscana i september. I lighed med tidligere år vil der senere bliver arrangeret en ”kongetur” i januar - formentlig uge 3 og en tur til alperne i uge 10

 

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet blev forelagt.  Bestyrelsen forslog uændret kontingent - vedtaget

 

6. Indkomne forslag.

 Ingen forslag modtaget

 

7. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år).

 Ikke aktuelt denne gang

 

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

Kristian Eriksen og Irma Jørgensen på valg

 Begge genvalgt

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode

Peder Jørgensen og Erik Skontorp foreslået

Begge modtog genvalgt

 

 10. Valg af revisor.

 Niels Laasholt

Genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant.

Susanne Munk

Genvalgt

 

12. Eventuelt.

Susanne Munk foreslog, at skiklubben tager initiativ til at arrangere ugentlige cykelture i sommerhalvåret  – rettet mod motionister. Dels som en forlængelse af gymnastikken, og dels som en træning for de, der skal deltage i den planlagte cykelferie. – men selvfølgelig åben for alle, der har lyst og som måske efterfølgende kunne få interesse for et medlemskab i klubben.

Der var positive tilbagemeldinger på forslaget og Susanne vil efterfølgende udarbejde et oplæg

Holbæk skiklub.

Årsberetning 2014, sæson 2014 – marts 2015

 

Årets gang i skiklubben har haft følgende indhold:

 

Januar 2014,

Kongeturen var en fin tur til Alpe  d’Huez, med god sne og sol i massevis

 

Marts 2014,

En meget fin og velbesøgt tur til Italienske Folgarida, fint vejr og godt hotel. 34 deltagere og stor tilfredshed, absolut en gentagelse værd

 

Afterski hos Steen og Anne Marie Harresen velbesøgt, og som vanligt hyggeligt og med god tilslutning

 

En sommerudflugt til Ejby ved Finn Busk blev aflyst grundet manglende tilslutning

 

September 2014

Cykeltur til Kos. Også en succes

 

December 2014

Kongetur til Val Thorence, 8 deltagere,

 

Årets øvrige tiltag:

Carin og Søren stod for at skigymnastikken også denne sæson velbesøgt.

 

Et arrangement i august måned med en stand på Algade i Holbæk til aftensåbent druknede i regn.

 

Rabataften hos Intersport i Holbæk blev aflyst grundet udsigten til for få deltagere

 

Facebook og hjemmesiden:

Sidstnævnte OK, Facebook kører sløjt

 

Medlemsflokken: Skrumper

 

Nye aktiviteter:

Cykeltur til Toscana 2015

Årets beretning 2014

Generalforsamling i Holbæk Skiklub

Tid: Tirsdag den 22. april 2014 kl. 18.30

Sted: Østre Skole

Referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

John Munk blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Formanden Finn Christensen aflagde beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kasserer Anette Skontorp fremlagde det reviderede og godkendte regnskab.

Der er en nedgang i antallet af medlemmer, og faldende kontingent- og annonceindbetaling. Udgifterne er justeret, og der er derfor et rimeligt overskud trods faldende indtægter.

4. Planer for det kommende år.

Der er planlagt en cykeltur til Kos i efteråret 2014.  Den er udsolgt pt.

Der er forventning om en kongetur i december

Der forventes større tur til Alperne omkring uge 11, 2015

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet fremlagt og godkendt.

Kontingentet fortsætter uændret.

6. Indkomne forslag. Ingen

7. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år). Udgår.

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

- på valg er Anette Skontorp, som kan genvælges, og Nels Rasmussen, som ikke ønsker at fortsætte i klubben.

-John Munk valgt som nyt bestyrelsesmedlem

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Ib Madsen, som ikke ønsker genvalg og

John Munk, som er valgt ind i bestyrelsen

-Nyvalgt som suppleanter er Peder Jørgensen og Erik Skontorp

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt

Genvalgt

 

 

11. Valg af revisorsuppleant.

- på valg er Susanne Munk

Genvalgt

12. Eventuelt.

Forslag om en repræsentationsaften ved Natåbent på Algade i Holbæk til august. Susanne Munk går videre med dette, også omkring stadeleje. Finn sørger for fremstilling af Flyers

 

28. april 2014

Finn Christensen

Årets beretning 2013

Generalforsamling i Holbæk Skiklub

Tid: Torsdag den 18. april kl. 18.30

Sted: Østre Skole

Referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

John Munk blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Formanden Finn Christensen aflagde beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kasserer Anette Skontorp fremlagde det reviderede og godkendte regnskab.

Der er en nedgang i antallet af medlemmer, og faldende kontingent- og annonceindbetaling. Udgifterne er justeret, og der er derfor et rimeligt overskud trods faldende indtægter.

4. Planer for det kommende år.

Der er planlagt en cykeltur til Malta i uge 39. Den er udsolgt pt.

Skikongernes tur forventes at blive i starten af 2014 og med ønske om destination til Østrig.

Der forventes større tur til Alperne omkring uge 9.

Der forsøges med en kort far/mor/barn/børnebørn tur til Sverige omkring uge 4. Det er muligt at der også bliver en far/mor/barn tur til Østrig igen.

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet fremlagt og godkendt.

Kontingentet fortsætter uændret.

6. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår at ændre bank til Sparekassen Sjælland

Det blev vedtaget at flytte foreningens konto Til Sparekassen Vestsjælland

7. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år). Udgår.

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

- på valg er Kristian Eriksen og Frank Kristiansen.

Frank Kristiansen havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede genvalg

- bestyrelsen foreslås udvidet med 1 medlem: Forslag Irma Jørgensen

Irma Jørgensen blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Ib Madsen og John Munk

Genvalgt

 

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt

Genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant.

- på valg er Susanne Munk

Genvalgt

 

12. Eventuelt.

 

20. april 2013

Finn Christensen

 

Bestyrelsens beretning for april 2012 – april 2013

 

Hermed et kort referat af årets gang i skiklub og bestyrelse

 

Skiturene

Turen i december 2012 til Val Thorens for ”skikonger” var med 20 deltagere et tilløbsstykke velsignet af 2 dage med lidt sol og en enkelt med lidt for meget sne. En succestur med forventning om gentagelse i år. Dog næppe så tidligt på vinteren og måske derfor først i januar 2014

Den forventede tur til østrigske Lofer i uge 4 blev ikke gennemført.

Der blev arbejdet på at arrangere en kort tur til Norge eller Tjekkiet, men det lykkedes ikke at få attraktive tilbud.

 

Kristian arrangerede en tur til Sestriere i uge 9 med 32 deltagere.  En uge med nogle dage med sol og flere dage med meget sne, men heldigvis kun en enkelt dag uden de store muligheder for skiløb.

 

Cykelturen i august til Toscana forløb fint med 19 deltagere, som fik masser af varme og cykelmotion med udgangspunkt i et lille hyggeligt hotel i en skøn og malerisk lille by.

 

Skigymnastikken på Østre skole blev atter lagt i hænderne på Carin Lemb og forløb hele vinteren med fin tilslutning.

Annoncering foretages kun på hjemmesiden og via den Off-piste som er udsendt sammen med kontingentopkrævningen

 

Skiaftenen i Holbæk Cykelcenter blev ikke mulig, da man har valgt at nedlægge afdelingen for skisalg.

Der er aftalt med Holbæk Cykelcenter, at de fortsat har en annonce på hjemmesiden uden beregning. Da de ikke vil sælge skitøj fremover, har Finn fået en aftale om 15 % på cykeludstyr. Vi fremsender medlemsliste og modtager et navnekort fra cykelcenteret til brug ved rabatkøb..

 

Der kom et eksemplar af ”Off-Pisten” i september, grundet nødvendig udsendelse af kontingentopkrævning.  

 

Den væsentlige del af den løbende kommunikation foregår via mail og hjemmeside, som er nydesignet og langt mere attraktiv end tidligere og også langt mere informativ. Vi har fået en webbmaster, Irma Jørgensen, som har tid og interesse for at holde siden opdateret.

De sponsorer, der var repræsenteret i Pisten 2011 er alle overført til hjemmesiden. Der er taget kontakt til sponsorerne, og de tilbydes fortsat tilstedeværelse på hjemmesiden for kr. 500,-. Ikke alle har dog meldt tilbage. Sparekassen Vestsjælland bliver ny sponsor

 

Omkring økonomien er der en bedring i denne. Men vi har et faldende medlemstal, som kun kan bekymre en bestyrelse.

Medlemstal: Der er udsendt opkrævninger på 39 familekontingenter og 14 enmandskontingenter.

Generalforsamlingsbeslutningen om at skifte til Sparekassen Sjælland er aftalt og effektueres i april 2013

 

 

Omkring klubbens fremtid vil overvejelserne gå på, om det kan lade sig gøre at skabe flere tilbud, eller om der skal yderligere indhold i tilbuddene.

 

Der er igen i efteråret arrangeret en uge på cykel, denne gang på Malta, med 13 tilmeldte..

 

Der forventes tur i januar 2014 for ”Skikongerne”, denne gang forventes turen at gå til Østrig

 

Den ”store” tur arrangerer Kristian endnu engang. Endnu vides ikke hvor den skal gå hen.

 

Der arbejdes på at arrangere en far/mor/ barn-børnebørn tur til Norge / Sverige i 2014

 

 

Finn Christensen

 

Snertinge d. 3. april 2013

 

Årets beretning - 2012

Beretning april 2011 – april 2012

Hermed et kort referat af årets gang i skiklub og bestyrelse

Skiturene

Tur i december 2011 til Alpe d’Huez for ”skikonger” var med 20 deltagere et tilløbsstykke velsignet af 2 dage med flot sol og en enkelt med lidt for meget sne. En succestur med forventning om gentagelse i år.

Nels arrangerede en tur til østrigske Lofer i uge 4 med god tilslutning og en del sne. 22 deltagere. Referat kan ses på hjemmesiden.

Kristian arrangerede en tur til Valoire i uge 9 med 34 deltagere En uge med konstant sol og 22 grader, når det var varmest og sneen blødest.

Skigymnastikken på Østre skole blev atter lagt i hænderne på Carin Lemb og forløb hele vinteren med fin tilslutning.

Der var medlemsaften i skiforretningen i Holbæk med 30 % rabat på alle varer.

Der er indgået en aftale med Holbæk Cykelcenter om 15% rabat til alle medlemmer. Det er aftalt med skiforretningen, at der fremvises et sygesikringskort som legitimation, og at skiforretningen ligger inde med en medlemsliste.

Der kom et eksemplar af ”Pisten” i september, grundet nødvendig udsendelse af kontingentopkrævning.

Den væsentlige del af den løbende kommunikation foregår via mail og hjemmeside, som er kørende, dog ikke tilfredsstillende, og der mangler i allerhøjeste grad indlæg fra medlemmerne. Det bliver nødvendigt at investere i ny hjemmeside for at tilgodese og fastholde medlemmernes interesse

Omkring økonomien vil det senere fremgå, at der er bedring i denne. Men vi har et faldende medlemstal, som kun kan bekymre en bestyrelse.

Omkring klubbens fremtid vil overvejelserne gå på, om det skal være en skitursklub eller om der skal yderligere indhold i tilbuddene. Forsøgsvis er der i efteråret arrangeret en uge på cykel i Toscana, med begrænset tilslutning, men måske en start på noget mere.

Snertinge d. 24. april 2012

Bestyrelsen 2012

Bestyrelsens sammensætning er derfor:

Finn Christensen, formand

Anette Skontorp, kasserer

Frank Rosendal,

Kristian Eriksen,

Nels Rasmussen.

Snertinge d. 5. maj 2012

Skriv til Formanden