Generalforsamling 2023

Referat fra d. 19. april 2023

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bjørn Kristiansen valgt som dirigent

 

2. Formanden aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år 2022.

 

Beretningen omtalte et faldende medlemstal, der medfører, at antallet af medlemmer, der vil deltage i fælles arrangeret skitur, er så lavt, at bestyrelsen pt. ikke anser, at der er interesse for at arrangere yderligere ture.

Skigymnastikken er fortsat efterspurgt og vil fortsætte i den kommende sæson. Drøftelsen fra sidste generalforsamling omkring alternative fællesture, f. eks. cykelrejser er undersøgt, men er ang. tilslutning fra medlemmerne ikke fundet mere realistiske end skiturene.

Det var ikke alle fremmødte, der var enige med bestyrelsen omkring fravalget af skitur, men ingen ønskede at stå for at arrangere fremtidige ture.

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Det reviderede og godkendte regnskab blev forelagt. Det udviser et underskud som forventet. Især udgifter til hjemmeside og bank øger underskuddet. Det blev derfor besluttet, at nedlægge hjemmesiden og erstatte den med en mailliste til medlemmerne. Klubbens Facebook side opretholdes. Det blev besluttet, at undersøge, om denne kan bruges til at promovere klubben udadtil.

4. Planer for det kommende år.

Skigymnastikken fortsætter. Turarrangementer er lagt i dvale indtil efterspørgsel/medlemstal øges.

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

 

Budgettet fremlagt. Der estimeres et underskud pga. det faldende medlemstal. Bestyrelse har besluttet, at kontingentet fortsætter uændret, og vil kunne ændres på næste generalforsamling, hvis behovet for likviditet øges.

 

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

7. Valg af formand for en toårig periode. (kun lige år)

Finn Christensen fortsætter

 

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).   

På valg:  Kirsten Eriksen og Irma Jørgensen. Begge modtog genvalg

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

På valg: Søren Larsen og Peter Jørgensen. Begge modtog genvalg

 

10. Valg af revisor.

På valg: Niels Laasholdt. Modtog genvalg

 

11. Valg af revisor suppleant.

Benny Jensen valgt

 

12. Eventuelt

 

 

Referent

Finn Christensen.

20. april 2023

 

Årsberetning for 2022

 

Klubben har planlagt/afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Ingen tur gennemført i 2022 grundet den usikre Covid 19 situationen i 2021

 

Skigymnastik har haft en begrænset tilslutning i Seminariets gymnastiksal.

 

Medlemsflokken

Bestyrelsen må konstatere, at forventningen om færre betalende medlemmer som følge af, at der ikke blev arrangeret skitur i foråret 2022, viste sig at holde stik.

 I øjeblikket omkring 30 medlemmer. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale, men har også gjort sig overvejelser omkring skiklubbens fremtid som skiklub.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. Der er foretaget en revidering og forenkling af hjemmesiden med mere overskuelighed.

 E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes i 2023 som tidligere på Seminariet. Ansøgning for 2023-24 er tilsendt kommunen, men svar kan ikke ventes før maj 2023.

Der er arrangeret skitur i 2023 til Sestriere i uge 10.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i 2022 drøftet muligheder for andre aktiviteter end skiløb, men der er ikke fundet opbakning til at gå videre med dette.

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er meget lidt efterspurgte, og med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker.

Det er dog intentionen at fortsætte som klub, om end den eneste aktivitet pt. er skigymnastikken..

 

 

 

Snertinge d. 28. marts  2023

 

Finn Christensen

 

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Referat fra generalforsamling 2022

 

Referat af generalforsamling 2022, for året 2021 i Holbæk Skiklub,

d. 19. april 2022

 

I henhold til udsendt dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

John Munk valgt

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Beretningen aflagt og godkendt. Beretningen kan ses på hjemmesiden

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet forelagt og godkendt. Der er et underskud for 2021 på ca. 500 kr.

 

4. Planer for det kommende år.

Der er ikke arrangeret skitur i 2022 grundet den usikre situation om Covid-19 i 2021/22. Det blev drøftet om en cykelferie i august 2022 i form af en uge i august som et flodcruise eller et ophold med fast hotel kunne være attraktiv. Der kunne spores spredt interesse, så det er uvist om det kan gennemføres.

Skigymnastik fortsætter i samme form som tidligere fra oktober til marts.

Der arbejdes pt. på at arrangere en skitur til Alperne i foråret 2023.

 

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Der forventes et budgetteret underskud i 2022 på ca. 5000.- kr., da medlemstallet er dalende og de faste udgifter til bl. a. bank er stigende. 

-Bestyrelsen foreslår, at medlemskab/kontingent for familie/husstand ophører.

- Kontingent fremover (fra næste regnskabsår) 250kr pr. medlem. Hjemmeboende børn under 18 år er kontingentfri.

Dette blev vedtaget

 

6. Indkomne forslag

Ingen

 

7. Valg af formand for en toårig periode. (kun lige år)

- på valg er Finn Christensen (modtager genvalg)

Genvalgt

 

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).         

  - på valg er Helle Andersen og Carin Lemb Larsen (modtager genvalg)

Begge genvalgt

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Søren Larsen og Peter Jørgensen. (modtager genvalg).

 Begge genvalgt

 

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt.

Genvalgt

 

11. Valg af revisorsupleant.

- på valg er John Munk

Genvalgt

 

12. Eventuelt

Intet   

 

                                                                 Referant

                                                                  Finn Christensen

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning for 2021

Holbæk skiklub, årsberetning 2021.

 

Klubben har planlagt/afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Ingen tur gennemført grundet Covid 19. Ingen tur planlagt  i forår 2021 grundet usikkerheden ang. coronavirus

 

Skigymnastik blev lukket helt i foråret 2021. Ellers med god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang i Seminariets gymnastiksal.

Efteråret 2021 gået som normalt ang. gymnastik på Seminariet.

 

Medlemsflokken

Status quo dog med en pil nedad, da bestyrelsen forventer færre betalende medlemmer som følge af, at vi besluttede ikke at arrangere skitur i foråret 2021, da situationen omkring smitte med coronavirus næppe kunne forventes afklaret inden da..

 I øjeblikket omkring 30 medlemmer. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale, men har også gjort sig overvejelser omkring skiklubbens fremtid som skiklub.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. Der er ønske om en revidering af hjemmesiden, og en simplificering med mere overskuelighed.

 E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes i 2022 som tidligere på Seminariet. Ansøgning er tilsendt kommunen, men svar kan ikke ventes før maj 2022.

Der er ikke påtænkt arrangeret skitur i 2022, da smittesituationen og restriktioner i Sydeuropa har været uforudsigelige. Der har tidligere været rundsendt mail med forespørgsel om tilslutning. Der var kun få der ønskede at deltage i en evt. tur.

Der forventes arrangeret skitur til Alperne i 2023.

Bestyrelsen har drøftet muligheder for andre aktiviteter end skiløb.. F.eks. cykelferie som tidligere med enten fast opholdssted eller f.eks. flodsejlads med cykelmuligheder i august 2022/2023 afhængigt af medlemsønsker

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er kun spredt efterspurgte, og med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2021 pålagt at se på medlemsformerne og fremsætter derfor forslag om ændring af kontingentformerne.

 

 

 

Snertinge d. 15. april 2022

 

Finn Christensen

 

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Referat af generalforsamling 25.11.2021

 

 

 1. Valg af dirigent.

Bjørn Kristiansen valgt

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år, 2020.

Beretningen aflagt og godkendt. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet for 2020 forelagt og godkendt.

 

4. Planer for det kommende år.

Skigymnastikken fortsætter. Der er ikke planlagt klubture i 2021.

 

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budget forelagt med et budgetteret underskud. Kontingentet fortsætter uændret. Diskussionen om kontingent mht. størrelse og form henvist til næstkommende generalforsamling.

 

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

7. Valg af formand for en toårig periode. (kun lige år)

Udgår i 2021

 

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

- på valg er Kirsten Eriksen og Irma Jørgensen. Begge genvalgt.

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Søren Larsen og Peter Jørgensen. Begge genvalgt

 

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt. Genvalgt.

 

11. Valg af revisorsuppleant.

- på valg er John Munk. Genvalgt.

 

12. Eventuelt.

 

 

Referent Finn Christensen

Årsberetning 2020

Generalforsamlingen skulle være afholdt april 2021

 

Klubben har planlagt/afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Ingen tur gennemført grundet Covid 19. Den planlagte til Canazei aflyst af arrangøren

Ingen  tur planlagt  i forår 2021 grundet usikkerheden ang coronavirus

 

Skigymnastik oktober 2020 gik på deltid med halv besætning hver anden onsdag  frem til jul, hvorefter der blev lukket helt i foråret 2021. Ellers med god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang i Seminariets gymnastiksal.

 

Medlemsflokken

Status quo dog med en pil nedad, da bestyrelsen forventer færre betalende medlemmer som følge af, at vi  besluttede ikke at arrangere skitur i foråret 2021, da situationen omkring smitte med coronavirus næppe kunne forventes afklaret inden da.. I øjeblikket omkring 30 medlemmer. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale, men har også gjort sig overvejelser omkring skiklubbens fremtid som skiklub.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes som tidligere på Seminariet.

Der er ikke påtænkt arrangeret skitur i 2022, da smittesituationen og restriktioner i Sydeuropa pt, er uforudsigelig. Der har været rundsendt mail med forespørgsel om tilslutning. Der var kun få der ønskede at deltage i en evt tur.

Bestyrelsen har drøftet muligheder for andre aktiviteter end skiløb.

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er kun spredt efterspurgte, og med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker.

Cykelture i august måske en mulighed.

 

 

 

Snertinge d. 20. november 2021

 

Årsberetning 2020

Generalforsamling 2020

 

Generalforsamling Holbæk Skiklub d. 22. september 2020

 

Referat

 

I henhold til vedtægterne:

 

§ 13           Ordinær generalforsamling afholdes i Holbæk, hvert år i april måned med følgende dagsorden:

Grundet Covid -19 er generalforsamlingen ikke afholdt i april 2020

 

 1. Valg af dirigent.:

 John Munk valgt af forsamlingen

 1. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Beretningen aflagt og godkendt. Kan ses på hjemmesiden

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskab aflagt og godkendt. Der er grundet ændring af regnskabsåret en mindre kontingentindtægt end normalt, da regnskabet omfatter perioden fra 1.04.2019 til 31.12.2019. Der er et underskud ca. 1150 kr. Der er pt. 55 medlemmer.

 1. Planer for det kommende år.

Bestyrelsen har grundet uvisheden omkring Covid-19 vedtaget, at der ikke arrangeres ture i 2021. Skigymnastikken fortsættes som vanligt med de restriktioner i udfoldelserne som påkræves for at minimere smitterisiko.

Fra forsamlingen efterspurgtes alternative aktiviteter såsom vandreture og cykelture. I lyset af tidligere tiltag i denne retning anser bestyrelsen ikke, at det kan forfølges med positivt resultat.

 1. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet for 2020 viser et forventet underskud på ca. 8500 kr. Derfor forsøges udgifterne mindsket via opsigelse af forsikringer, der efter indmeldelse i DGI må anses for at være mindre påkrævede. Kontingentindtægten forventes faldende, da en del af disse hidrører fra medlemmer, der deltager i skiturene. Der er ikke intention om at ændre kontingenternes størrelse, da bankbeholdningen indtil videre kan dække et underskud.

 1. Indkomne forslag.

Ingen.

 1. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år).

Finn Christensen genvalgt.

 1. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

Anette Skontorp og Susanne Munk ønskede ikke genvalg. Helle Vibeke Andersen og Carin Lemb modtog valg til bestyrelsen

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

Erik Skontorp ønskede ikke genvalg. Peder Jørgensen genvalgt. Søren Larsen nyvalgt.

 1. Valg af revisor.

Niels Laasholdt genvalgt

 1. Valg af revisorsuppleant.

John Munk genvalgt

 1. Eventuelt.

Årsberetning 2020

Holbæk skiklub, april 2019- september 2020, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Alle aflyst grundet Covid 189

Skituren til Canazei var bestilt og betalt for 30 medlemmer, men blev efter lang tids debat med Højmark rejser via telefon og presse endeligt aflyst dagen før afgang.

Alle har fået pengene tilbage

Tak til Kirsten Eriksen for arbejdet med at arrangere og desværre også aflyse turen til alles tilfredshed.

 

Skigymnastik oktober 2019 til marts 2020 i Seminariets gymnastiksal med god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang. Også gymnastikken blev aflyst i marts med få gange tilbage grundet virussituationen.

 

Medlemsflokken

Status quo dog med en pil nedad, da bestyrelsen forventer færre betalende medlemmer som følge af, at vi har besluttet ikke at arrangere skitur i foråret 2021 da situationen omkring smitte med coronavirus næppe er afklaret inden da.. I øjeblikket omkring 60 medlemmermen dette inklusive flere som har betalt ”kontingent” uden at være permanent indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes som tidligere på Seminariet, dog med forholdsregler der skal minimere risiko for smitte

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte, men med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker

Cykelture trækker næppe flere medlemmer.

 

 

 

Snertinge d. 20. september 2020

 

 

 

 

 Holbæk skiklub, april 2019- september 2020, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Alle aflyst grundet Covid 189

Skituren til Canazei var bestilt og betalt for 30 medlemmer, men blev efter lang tids debat med Højmark rejser via telefon og presse endeligt aflyst dagen før afgang.

Alle har fået pengene tilbage

Tak til Kirsten Eriksen for arbejdet med at arrangere og desværre også aflyse turen til alles tilfredshed.

 

Skigymnastik oktober 2019 til marts 2020 i Seminariets gymnastiksal med god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang. Også gymnastikken blev aflyst i marts med få gange tilbage grundet virussituationen.

 

Medlemsflokken

Status quo dog med en pil nedad, da bestyrelsen forventer færre betalende medlemmer som følge af, at vi har besluttet ikke at arrangere skitur i foråret 2021 da situationen omkring smitte med coronavirus næppe er afklaret inden da.. I øjeblikket omkring 60 medlemmermen dette inklusive flere som har betalt ”kontingent” uden at være permanent indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Skigymnastikken fortsættes som tidligere på Seminariet, dog med forholdsregler der skal minimere risiko for smitte

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte, men med dette på stand by er fremtiden fortsat mere usikker

Cykelture trækker næppe flere medlemmer.

 

 

 

Snertinge d. 20. september 2020

 

 

 

 

 

Årets beretning 2019

Referat generalforsamling 2019

 

Generalforsamling Holbæk Skiklub d. 23. april 2019

 

Referat

 

 • Valg af dirigent.
  • Generalforsamlingen valgte John Munk som dirigent
 • Formanden aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Beretningen kan ses på hjemmesiden
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
  • Regnskabet godkendt. Underskud på 1786,47 kr.
 • Planer for det kommende år.
  • Følgende drøftet: Kongeturen planlægges ikke i lyset af den manglende tilslutning de sidste år. Forslag om at afholde 2 ture til alperne, hvoraf den ene kunne forsøges i uge 7 for at åbne for børnefamilier og ligeledes mulighed for langrend på destinationen. Forslag om øgning af medlemstallet ved annoncering i dagspressen. Forslag om klubaftner. Forslag om associering med større skiklub for at udvide sortimentet af aktiviteter. Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag. Cykelmotion: form og mål drøftet.
 • Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
  • Budget forelagt. Der forudses et underskud på 5000,- kr. det kommende regnskabsår. Kontingentet fastholdes uændret.
 • Indkomne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens regnskabsår til kalenderåret. Det er et krav fra Holbæk kommune. Derfor ændres §§ 4, 5 og 13.
  • Bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret til kalenderåret vedtaget.
 • Valg af formand for en toårig periode (kun lige år).
  • Ikke aktuelt i 2019
 • Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).
  • Kirsten Eriksen og Irma Jørgensen genvalgt
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.
  • Peder Jørgensen og Erik Skontorp genvalgt
 • Valg af revisor.
  • Niels Laasholdt genvalgt
 • Valg af revisorsuppleant.
  • John Munk genvalgt
 • Eventuelt.
  • Intet

 

Snertinge d. 26. april 2019

 

                 

 

 

 

Årsberetning 2019

Holbæk skiklub, april 2018- april 2019, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skiture

Kongeturen til Alpe d’Huez 2019 kunne kun samle 6 personer, selv om den også var inviteret til kvinder.

Uge 5, 2019 gik til Hinterglemm i Østrig med godt vejr og tilslutning af 31 personer, hvoraf nogle ikke er fra Holbæk.

Tak til Kirsten Eriksen for arbejdet med at arrangere og gennemføre turen til alles tilfredshed.

 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2019, som sædvanligt med god tilslutning og hyggeligt samvær.

 

Cykelmotion med start i april 2018 blev startet med 43 km på ”Fodsporet” ved Slagelse. 17 deltagere. Vi drøftede starttidspunktet vel vidende, at der er nogle få klubmedlemmer, som fortsat er arbejdsramte, men valgte at forsøge med dagture i stedet for aftenture for at afprøve tilslutningen.

Det var besluttet at ændre formen til ture af længere varighed og med medbragt frokost. Mødestederne varierede, så egentransport af cykler var nødvendig.

Hen over sommeren 2018 dalede tilslutningen og i september var der så få deltagere, at vi ikke har vedtaget en opstart i 2019.

Det er dog muligt, at vi kan genoptage cykelmotionen i den tidligere form med kortere ture.

 

Skigymnastik oktober 2018 til marts 2019 på Andreasskolen med fine lokaler og god tilslutning på 20-25 medlemmer hver gang. Den kommende sæson er lokalesituationen ikke afklaret endnu. Der er ansøgt om lokale på Holbæk Seminarium, men der er ikke kommet svar endnu.

 

Medlemsflokken

Status quo. I øjeblikket 64 medlemmer inklusive flere som har betalt ”kontingent” uden at være permanent indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale.

 

Hjemmesiden.

Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

Ingen planlagte pt.

? Flere ture. Korte ture/ugeture?  Kan Kongeturens tilslutning øges?

 

De kommende ture i foråret 2020. Kirsten Eriksen er gået i gang med at indhente tilbud. Destination Alperne, Uge 5 kontra uge 11?

 

På tidligere generalforsamling blev der fremsat ønsker om mulighed for langrend i stedet for eller kombineret med alpint skiløb.

Der var dog ikke den store interesse for tur til det nordlige, og bestyrelsen har ikke skønnet, at interessen var stor nok til at forsøge at arrangere en sådan tur.

 

Skigymnastikken fortsættes som tidligere

 

 

 

Fremtiden?

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte.

Cykelture trækker næppe flere medlemmer.

 

 

 

Snertinge d. 23. april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets beretning 2018

Generalforsamling

Generalforsamling i Holbæk skiklub
Onsdag d. 18. april 2018, kl. 18.00
Sted: Kontorhotellet, Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk
 
Dagsorden:
 
Valg af dirigent.
o John Munk valgt enstemmigt
Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.
o Beretningen godkendt
Forelæggelse af revideret regnskab.
o Regnskabet udviser et underskud, som er opstået grundet betaling til Skiforbundet som omtalt i formandsberetningen.
Planer for det kommende år.
o Kongetur forsøges arrangeret i uge 2, tur til Alperne i uge 5 og evt. en ”familietur” til Norge i uge 10-11 inkluderende muligheden for langrend. Det kræver dog en vis interesse/opbakning fra medlemmerne. Ture til Valåsen kan evt. arrangeres sammen med andre skiklubber. Arrangementerne kan forsøges udbredt via artikel i lokalbladene og evt. annoncering samme sted.
Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
o Budget godkendt og kontingentet holdes uændret.
Indkomne forslag.
o Bestyrelsen foreslår, at vi tilslutter klubben til DGI
Vedtaget.
Valg af formand for en toårig periode (kun lige år). Finn Christensen er på valg
o Finn Christensen genvalgt.
Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år). På valg: Anette Skontorp og Susanne Munk. Peter Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
o Anette Skontorp og Susanne Munk genvalgt. Peter Jørgensen ønsker ikke genvalg. Kirsten Eriksen foreslået og valgt i stedet.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode. På valg er Erik Skontorp.
o Erik Skontorp og Peter Jørgensen valgt.
Valg af revisor. På valg er Niels Låsholt.
o Genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. På valg er John Munk.
o Genvalgt.
Eventuelt.
 
Snertinge d. 25 april 2018
Finn Christensen

Årsberetning 2017/18

Holbæk skiklub, april 2017- april 2018, årsberetning

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

Skitur uge 11, 2018 til Cervigno med godt vejr og god tilslutning.
Desværre uden Kristian Eriksen. Tak til Kirsten for arbejdet med at arrangere og gennemføre turen til alles tilfredshed 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2017, som sædvanligt med god tilslutning og hyggeligt samvær.

Cykelmotion hen over sommeren 2017 hver mandag aften med nogen tilslutning. Ture på 20 – 30 km. Tilslutningen dalende meget mod efteråret.
Vi søgte Holbæk om del i en pulje for 60+ til at få instruktion i flokkørsel på cykel, men fik ikke del i puljen.

Skigymnastik oktober 2017 til marts 2018. På Andreasskolen med fine lokaler. Den kommende sæson er lokalesituationen ikke afklaret endnu.

Kongeturen blev forsøgt arrangeret af Steen Harrsen, men ikke gennemført grundet manglende tilslutning

Winter ski har afholdt en tilbudsaften for os med en sparsom tilslutning til trods for gode rabatter.

Medlemsflokken
Status quo. I øjeblikket 64 medlemmer + nogle flere som har betalt ”kontingent” uden at være indmeldt. Bestyrelsen diskuterer jævnligt mulighederne for at få flere i tale. 

Hjemmesiden.
Fungerer fint. Webbmaster Irma holder den vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

Kommende aktiviteter 

Der har været en efterspørgsel på genoplivning af Kongeturen, arrangementet er lagt i hænderne på Steen Harrsen. Målet er en tur på 4 dage i januar 2019

Desuden har bestyrelsen drøftet de kommende ture i foråret 2019.

På sidste generalforsamling blev der fremsat ønsker om mulighed for langrend i stedet for eller kombineret med alpint skiløb.

Bestyrelsen har derfor et forslag om at ændre skituren til Alperne til at finde sted i uge 4-5 og forsøge at arrangere en tur til f.eks. Hafjell i Norge i uge 10-11, hvor kulden er aftagende, og mulighed for både alpint skiløb og langrend er til stede.
Sonderingen af pris og sted for turen til Alperne har vi lagt i hænderne på Kirsten Eriksen og Susanne Munk

Korte ture til Valåsen, en mulighed. Det kræver kun en form for fælles transport

Cykeltur blev ikke arrangeret i 2017 grundet priserne. 
Cykel motion er startet i går med 43 km på ”Fodsporet” ved Slagelse. 17 deltagere. Næste tur d. 24. april 2018 kl. 10. Vi har drøftet tidspunktet vel vidende, at der er nogle få klubmedlemmer, som fortsat er arbejdsramte, men har alligevel valgt at forsøge med dagture i stedet for aftenture for at afprøve tilslutningen.

Nye aktiviteter 

Vi har afmeldt vort medlemskab af Dansk Skiforbund. Vi meldte os ud for år tilbage grundet udgiften, der især gik på prisen for forbundets blad. Jeg havde derfor kontakt til Skiforbundet, og vi blev lovet et skiblad gratis, men efter at vi meldte os ind igen, fik vi at vide, at bladet ikke skulle udkomme mere. 
Derudover bliver vi som medlemmer forsikringsdækket, dvs. ledere / turguider på skiturene ansvarsdækket.
Men bestyrelsen har overvejet denne forsikringsdækning og fundet den mindre relevant, da vi ikke selv arrangerer turene eller underviser. Skulle vi finde på at arrangere ture uden om et rejseburo, vil den være mere aktuel.
Prisen for medlemskabet er over 3000 kr. årligt. 
Gennem diverse artikler på bl.a. dansk sejlunions hjemmeside har jeg fundet, at forsikringsdækning for klubber som vores er et broget landskab af regler.
I lyset af et par skader opstået under Skigymnastikken undersøgte vi vores ansvarsdækning i forbindelse med dette og fandt, at vi ikke var dækket godt nok.
Jeg kontaktede DGI, som oplyste, at vi som betalende arrangører af undervisningen i Skigymnastik bærer ansvaret for evt. erstatningskrav.
Vi kan få dækket dette ansvar ved at indmelde klubben i DGI. Prisen er lav, ca. 10 kr. pr. medlem og gratis de 2 første år.


Fremtiden?
Skigymnastikken er et godt aktiv.
Skiturene er rimeligt velbesøgte.
Cykelture og cykelrejser kan måske trække nogle få medlemmer mere. 

 

Snertinge d. 18. april 2018

 

 

 

Skriv en tekst her

Årets beretning 2017

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling i Holbæk Skiklub

 

Torsdag d. 27. april 2017 kl.19

Sted: Kontorhotellet, Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk

 

Dagorden:

 

1. Valg af dirigent.

John Munk valgt

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Formandsberetning godkendt

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet godkendt. Et overskud på 2771,- kr. Der mangler dog en forventet regning på ca. 3000.- kr. fra Dansk Skiforbund.

 

4. Planer for det kommende år.

Der forventes en kort tur i januar 2018 til Alperne med deltagere af begge køn.

Der forventes en tur til Alperne i foråret 2018

Der er arrangeret cykelmotion på mandage fra maj måned 2017 med mødested ved Andelslandsbyen

Der arrangeres ikke en fælles cykeltur sydpå i efteråret, da priserne er for høje.

Skigymnastikken fortsætter på Andreasskolen fra oktober 2017

Der var et ønske fra flere fremmødte om at arrangere langrendsture som tilbud til medlemmer, der ikke ønsker at løbe alpint. F.eks. bustur til Norge.

Der blev efterlyst en bedre implementering af nye deltagere på skiturene, evt. ved at afholde et informationsmøde nogle dage før turafgang.

Der blev også fremsat forslag om at afholde et informationsmøde allerede i december for evt. at lokke nye medlemmer til.

 

Bestyrelsen har taget forslagene til efterretning og viderebearbejdning

 

5. Budget for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet vedtaget.

Kontingentet holdes uændret, 450 kr. for familiemedlemskab. 300 kr. for enkeltmedlem, 200 kr. for juniorer

 

6. Indkomne forslag. Bestyrelsen forslår:

Udmeldelse af Dansk Skiforbund, og hvis dette vedtages:

Vedtaget og derfor:

Ændring af vedtægternes § 3: Klubben er medlem af Dansk Skiforbund (DSKIF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og underkastet disse forbunds love og regler.

Vedtaget.

Vedtægternes § 3 udgår og vedtægterne revideres i forhold til dette.

 

7. Valg af formand for en toårig periode (kun lige år). Udgår

 

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (2 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år).

 - på valg er Kristian Eriksen og Irma Jørgensen

Genvalgt

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

- på valg er Peter Jørgensen og Erik Skontorp

Genvalgt

 

10. Valg af revisor.

- på valg er Niels Laasholdt

Genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant.

- på valg er John Munk

Genvalgt

 

12. Eventuelt.

I udpluk:

-Spørgeskema til medlemmerne for at afklare ønsker omkring alpint/langrend, korte ture / lange ture.

-En-dags ture til Valåsen inkl. frokost, gerne som bustur.

-Mulig kontakt til Roskilde skiklub for samarbejde omkring ture og evt. rabat til skianlægget i Hedeland.

-Tilfredshed med at der planlægges ture

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

 

 

Referent Finn Christensen, 1. maj 2017

 

 

 

 

 

Holbæk skiklub, april 2016- april 2017, årsberetning

 

Klubben har afholdt følgende aktiviteter:

 

Skitur uge 11, 2017 til Cervigno med godt vejr og god tilslutning.

 

Afterski hos Anne Marie og Steen Harrsen i april 2016, som sædvanligt med god tilslutning, billedkavalkader og hyggeligt samvær.

 

Cykelmotion hen over sommeren 2016 hver mandag med god tilslutning. Ture på 20 – 30 km. Tilslutningen dalende mod efteråret

 

Cykeltur til Mallorca september 2016

 

Skigymnastik oktober 2016 til marts 2017. På Andreasskolen med fine lokaler. Den kommende sæson er lokalesituationen afklaret da vi har fået Andreasskolen igen, samme dage, samme tider.

Det foregår uden om den ellers obligatoriske fordelingsseance

 

Kongetur til Alpe d’Huez, januar 2016 efter lidt frem og tilbage, grundet mangel på tilslutning i første omgang. Steen Harrsen arrangerede

 

Winter ski har afholdt en tilbudslørdag for os og Kalundborg skiklub med fin tilslutning og gode rabatter.

 

 

Medlemsflokken

Status quo. I øjeblikket 64 medlemmer + nogle flere som har betalt ”kontingent” uden at være indmeldt. Bestyrelsen har flere gange diskuteret mulighederne for at få flere i tale. Annoncering foreslået, men koster en del.

 

Hjemmesiden.

OK, er vel opdateret. E-mail advisering fungerer fint.

 

Kommende aktiviteter

 

Cykeltur arrangeres ikke i 2017 grundet priserne som er høje. Kristian har meldt en tur ud, som dog ikke er arrangeret, men med mulighed for tilslutning på egen hånd.

Bestyrelsen har drøftet en ændring af Kongeturen til at omfatte både konger og dronninger/prinsesser i januar 2018

Det blev drøftet, om der kan laves familieture i uge 7 - 2018, men det kan være et problem, at mange ønsker at tage på privat tur med familie i den uge.

Korte ture til Valåsen, en mulighed ?

 

Nye aktiviteter

 

Skal vi genoverveje vort medlemskab af Dansk Skiforbund.? Vi meldte os ud for år tilbage grundet udgiften, der især gik på prisen for forbundets blad. Jeg havde derfor kontakt til Skiforbundet og prisen pt. er 45,- kr. pr medlem, dvs. alle, også tilmeldte børn på familieabonnementer. Vi blev for dette beløb lovet et skiblad leveret på ”palle” og ikke distribueret til enkeltpersoner. Bladet var gratis, men efter at vi meldte os ind fik vi at vide, at bladet ikke skulle udkomme mere.

Derudover bliver vi forsikringsdækket, dvs. ledere / turguider på skiturene ansvarsdækket.

Vi bliver også nævnt som skiklub på forbundets hjemmeside. Men bestyrelsen har overvejet denne forsikringsdækning og fundet den mindre relevant, da vi ikke arrangerer eller underviser. Skulle vi finde på at arrangere ture uden om et rejseburo vil den være mere aktuel.

Fakta: Vi er pt. ca. 65-70 medlemmer alt inkl.  70 * 45 =  3150,- kr. som næsten modsvarer klubbens overskud, 2770,- i dette foreningsår. Kassebeholdningen er pt. 38000,-

 

Fremtiden?

En skibakke i Holbæk, fra opfyldning med jorddeponering. Hvor meget skal vi involvere os i dette.

Cykelture og cykelrejser kan måske trække nogle få medlemmer mere.

Skigymnastikken er et godt aktiv.

Skiturene er rimeligt velbesøgte.

Snertinge d. 27. april 2017

Skriv en tekst her